OP2 ÄR CERTFIFIERADE ENLIGT BF9K

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga. Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Företagen som följer BF9K-kraven får stöd i att leverera bra entreprenader och har ett systematiskt arbetssätt motsvarande det som finns i ISO-standarderna. BF9K ställer också krav på utbildning och vidareutbildning i företaget så att kunden kan känna sig trygg med företagets kompetens.

Vid upphandlingar där krav ställs på att företag ska ha ett tredjepartscertifierat system för KMA motsvaras BF9K av ISO/OHSAS/AFS gällande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

BF9K har samma grundprincip som:

  • Kvalitet (ISO 9001)
  • Miljö (ISO 14001)
  • Arbetsmiljö (OHSAS 18001/AFS 2001:1)

 

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi på OP2 Byggnads AB ska med kvalitets- och miljöansvar uppföra eller renovera, produktioner som uppfyller kundens förväntningar, till rätt pris, rätt kvalitet och inom avtalad tid. Detta uppnås genom att all personal i företagets samtliga led samverkar, har ett stort yrkeskunnande och ansvarskännande samt att anlita leverantörer, underentreprenörer och konsulter som lägger stor vikt på kvalitets- och miljömedvetenhet. Grundidén är att alltid vara öppen för utveckling av metoder, material, verktyg, administrativa rutiner m.m. som stärker uppsatta mål. Kvalitets- och miljöansvar uppnås genom aktivt arbete med bland annat kvalitets- och miljöplaner, så att samtliga berörda i ett projekt effektivt samverkar med kontrollplaner, miljöarbete och samråd.

Vi ska arbeta för att ljud, luft, ljus och termiskt klimat bildar en god miljö idag och för morgondagen. Medverka till bra källsortering av avfall samt använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. Varudeklarera byggnaderna avseende byggnadsmaterial och bedöma dessa ur miljö- och hälsosynpunkt, allt för att uppföra sunda byggnader med rätt kvalitet, fria från främmande och skadliga ämnen men även för att säkerställa vår egen personals välbefinnande.

Varje uppdrag vi utför skall resultera i inte bara en nöjd kund som med förtroende återkommer till oss med nya uppdrag, utan även i långsiktiga relationer med våra underentreprenörer, leverantörer och konsulter.

 

ARBETSMILJÖPOLICY

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa arbetsplatser där alla får känslan av stimulans, gemenskap, utveckling och trygghet. Vi tror på att alla kan bidra till att skapa en arbetsmiljö fri från ohälsa och olyckor.

För att komma dit engagerar vi alla våra medarbetare inom områden som hälsa och säkerhet i samtliga projekt vi utför. Vi uppmuntrar till ledarskap, utveckling och eget ansvarstagande för att skapa en atmosfär där alla känner sig sedda och sätter hälsa och säkerhet i fokus.

Vi arbetar säkert – eller inte alls

För oss betyder detta att alla medarbetare är engagerade och tar ansvar för säkerhet och hälsa, i alla moment. Det innebär att vi inte utför ett arbete utan att först ha säkerställt att det kan genomföras på ett säkert och tryggt sätt. Samtliga chefer och ledare hos oss står för ett tydligt och synligt ledarskap som bygger på en respekt och omsorg för våra medarbetare, samarbetspartners och tredje man.

Nolltolerans mot diskriminering

På OP2 Byggnads AB accepterar vi inte diskriminering i någon form. Varje anställd, inhyrd personal, leverantör och underentreprenör skall kunna känna trygg- och stolthet i att komma till arbetsplatsen varje dag. Vi arbetar aktivt för att behandla samtliga anställda och övriga inblandade i våra projekt och verksamhet rättvist, jämställt och med respekt för alla människors lika värde.

Arbetsmiljö som kretslopp

För att lättare visualisera målet om en sund, trygg och säker arbetsmiljö väljer vi att se vårt arbete som ett levande kretslopp där varje moment noga tas i beaktande innan genomförande. Vi tror starkt på att arbeta systematiskt med vår arbetsmiljö där vi identifierar, planerar, genomför, följer upp och reflekterar över våra åtaganden. Det bidrar till en arbetsplats som återspeglar trygghet och välmående.